Vuoden Insinööriupseeri

VUODEN INSINÖÖRIUPSEERI 2019

INSINÖÖRIKOMENTAJA JARI HÖRKKÖ

PUOLUSTUSVOIMIEN LOGISTIIKKALAITOS

JÄRJESTELMÄKESKUS

MERIJÄRJESTELMÄOSASTO

 

Koulutus:
Reserviupseerikurssi                                                           1995
DI (Automaatiotekn.) TTKK                                                 1996-2000
Erikoisupseerikurssi  26 E                                                    2001
MPOK1                                                                                 2002
MPOK2                                                                                 2005
Alueellinen maanpuolustuskurssi LS 53/08                          2008
Hankekoulutusohjelma HANKO (sis. EMBA), ("ACEMBA")  2009-10

Ura/tehtävät:
Insinööriharjoittelija (ITO-05 projekti), PVMATLE ELOS      2000-
Projekti-insinööri (ITO-05 projekti), PVMATLE ELOS          2000-01
Elektroniikkainsinööri (LV2000 projekti), MERIVV ELKMO  2001-05
Tekninen johtaja, MERIVMATL ELKMO                               2006-08
Korjaamon johtaja, MERIVMATL ELKMO (TURKPKESK)   2008-12
Suunnitteluinsinööri, PELOGOS PVLOGL SURY/Runko     2013-14
Teknillinen päällikkö, JÄRJK MERIJÄRJOS                         2015 -

Ansioina erityisesti:
Merijärjestelmien pitkäaikainen ja erittäin ansiokas teknisen elinjaksonhallinnan hoitaminen
MERIJÄRJOS:n TEJH-prosessin ansiokas kehittäminen
Järjestelmätyöryhmätoiminta ja SK-vastuullisen KUPIKORY-toiminnan kehittäminen
Yhteistoiminta Millogin kanssa
LV2020 ILS-toimintojen ansiokas suunnittelu

VUODEN INSINÖÖRIUPSEERI 2018

INSINÖÖRIEVERSTILUUTNANTTI MARKUS MECKLIN

ILMASOTAKOULU

Insinöörimajuri Markus Mecklin toimii Ilmasotakoulun Lentotekniikkalaivueen komentajana ja johtaa n. 90 hengen joukkoyksikköä kannustavalla ja innostavalla otteella. Hän on työteliäs ja operatiivisesti ajatteleva esimies joka aidosti välittää ja huolehtii alaisistaan. Komentajan ovi on aina avoinna, eikä ole niin pientä tai suurta asiaa, etteikö komentajaa voisi jokainen helposti lähestyä.  Mecklinillä on kyky ja uskallus priorisoida joukkoyksikön tehtäviä ja siten mahdollistaa tuottavien yksiköiden työrauha ja -resurssit. Mecklinillä on pitkä työhistoria puolustushaaratason operatiivisesta suunnittelusta ja huollon johtamisesta. Tätä osaamistaan hän on ansiokkaasti hyödyntänyt laivueen ja koko tukikohdan kehittämisessä operaatiokelpoiseksi. Mecklin on kyennyt osoittamaan erinomaista ammattitaitoa, sitoutumista päämääriin ja kyennyt tuomaan innovatiivisia ratkaisuehdotuksia haasteiden toteuttamiseksi.

Esimiehenä Mecklin on ollut erittäin esimerkillinen ja aidosti kiinnostunut alaisistaan ihmisinä. Hän on toistuvasti osoittanut luottavansa alaisiinsa ja osoittanut arvostavansa heitä sekä tukenut heidän johtamistoimintaansa. Mecklin puhuu innostavasti tavoitteiden saavuttamisesta ja viestii avoimesti Lentotekniikkalaivueen asioista alaisilleen, vertaisilleen sekä esimiehilleen.

Mecklin on esimerkillisellä toiminnallaan Lentotekniikkalaivueen komentajana luonut henkilökuntaan ja asevelvollisiin vahvan maanpuolustushengen ja uskon puolustusvoimien suorituskykyyn. Hän on onnistunut myös luomaan joukkoonsa innostusta ja korkeaa motivaatiota varusmieskoulutusta kohtaan.

Mecklinin käytöksessä, asenteessa ja toiminnassa ovat ilmenneet insinööriupseerille asetetut ihanteet.

Mecklin on
• Osoittanut erinomaista ja esimerkillistä johtajuutta alaisiaan ja kaikkia Ilmasotakoulun henkilöitä kohtaan
• Osoittanut erinomaista ammattitaitoa osakokonaisuuksissa joihin hän on osallistunut. Erinomaisena esimerkkinä on PUOLSU 15 työ, jossa Mecklin on kyennyt yhdistämään lentoteknisen osaamisen tarvittavaan operatiiviseen tietämykseen
• Osoittanut hallitsevansa työskentelyn ristiriitatilanteiden ja paineen sietoa vaativien tehtävien alaisena. Mecklin kykenee myös näissä tilanteissa erottamaan olennaisen epäolennaisesta ja ratkaisemaan tehtävät analyyttisesti
• Osoittanut erinomaista isojen asiakokonaisuuksien hallintaa ja kykenee tekemään tarvittavia analyyttisiä päätöksiä olemassa olevan informaation perusteella
Mecklin on tehtävässään osallistunut laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa vaativiin tehtäviin. Hän on osoittanut merkittävää aktiivisuutta hävittäjäkaluston tukeutumisedellytyksien luomisessa Tikkakosken tukikohtaan, puolustusvoimauudistuksen jälkeen. Merkittävimpinä viimeaikaisina mainittakoon:
• Operatiivisen lentotoiminnan suorituskyvyn luonti Tikkakosken tukikohtaan
• Hävittäjien tukeutumisalueiden sekä suojatilojen kehittäminen (uusia suorituskykylähtöisiä tila- ja alueratkaisuja Tikkakosken tukikohdassa)
• Nousuteiden ja rullausteiden kehittäminen osana VT4-hanketta hankkeen ohjausryhmän jäsenenä
• Tukeutumisalueiden linnoitus- ja johtamisjärjestelmien kehittäminen
• HX -hankkeen edistäminen, aktiivinen toiminta konseptissa sekä asiantuntijalausuntojen laatiminen (sekä sota- että lentotekninen näkökulma)
Mecklinillä on pitkä työhistoria puolustushaaratason operatiivisesta suunnittelusta sekä huollon johtamisesta. Tätä osaamistaan hän on ansiokkaasti hyödyntänyt laivueiden (hävittäjälentolaivue sekä lentotekniikkalaivue) ja koko tukikohdan kehittämisessä operaatiokelpoiseksi.

Insinöörikomentaja

JARI HÖRKKÖ

Markus Mecklin