Vuoden Insinööriupseeri

VUODEN INSINÖÖRIUPSEERI 2023

INSINÖÖRIKOMENTAJAKAPTEENI SAMI LESKINEN

RANNIKKOLAIVASTO

Aluskatsastuspiirin ansiokas johtaminen ja merivoimien aluskatsastustoiminnan kehittäminen.

Insinöörikomentaja kapteeni Sami Leskinen oli suunnittelemassa puolustusvoimauudistukseen liittyen koko puolustusvoimien aluskatsastustoimintaa. Hän on toiminut aluskatsastuspiirissä sen perustamisesta 1.1.2015 alkaen ensin konetarkastajana ja sitten noussut katsastuspiirin päälliköksi oman ahkeruutensa ja ammattitaitonsa perusteella. Sami on ollut avainasemassa kehittämässä merivoimien aluskatsastustoimintaa ja sotilasmerenkulun turvallisuutta. Hän on ollut laatimassa ohjeistuksia niin alusten telakointiin kuin tarkastuksiinkin liittyen, sekä ollut avainasemassa useissa työryhmissä, joissa on kehitetty alan normeja. Omalla esimerkillisellä ja tinkimättömällä työllään hän on mahdollistanut merivoimien alusten turvallisen käytön myös koronapandemian haastavissa olosuhteissa, jolloin kehitettiin tarkastustoimintaan infektioriskiä alentavia käytäntöjä.

Sami on yhteistyökykyinen toiset huomioiva ja innostava työtoveri ja esimies. Hänen johdossaan aluskatsastustoiminta on vakiintunut sotilasmerenkulun turvallisuuden kulmakiveksi, josta voidaan olla ylpeitä myös puolustushaaran ulkopuolella. Samilla on aina aikaa myös muiden organisaatioiden ihmisten opastamiseen ja haasteiden ratkaisuun. Hän toimii myös ajoittain Rannikkolaivaston huoltopäällikön sijaisena ja tuntee koko merellisen huollon kentän.

 

”Olen 47 -vuotias turkulainen. Työskentelen Rannikkolaivaston esikunnassa aluskatsastuspiirin päällikkönä. Palvelusurani alkoi 26.1.2001 valmistuttuani opistoupseerin peruskurssi 56:lta merivoimien konelinjalta. Merenkulkualan insinööriksi valmistuin Kymenlaakson AMK:sta toukokuussa 2004 ja erikoisupseerin virkaan minut nimitettiin 1.3.2005. Olen työskennellyt koko tähänastisen palvelusurani ajan Pansion tukikohdassa kattavasti oman erikoisalani eri tehtävissä ja johtoportaissa (perusyksikkö eli aluspalvelus, laivueen esikunta, joukko-osaston esikunta) minkä koen nykyistä tehtävääni ajatellen erinomaisen hyvänä ja antoisana kokemuksena.”

 • Koulutus (vuosiluku edessä on suoritus- /valmistumisajankohta)
  • 1995: ylioppilas, Perniön lukio
  • 1/2001: opistoupseeri PK 56, Merivoimien konelinja
  • 5/2004: merenkulkualan insinööri, Kymenlaakson AMK Kotka
  • 11/2012 MPOK 2, MPKK
  • 6/2018: TPO 14 logistiikka (toimialapäällikön opintokokonaisuus logistiikkatoimiala), MPKK
 • Palvelusura:
  • 1996: kone-au Kuha 22 –miinanraivaaja, Saaristomeren Laivasto (varusmiespalvelus)
  • 1/2001-2/2009: Helsinki- ja Rauma –luokan ohjusveneet (III-, II-, I –konemestari, konepäällikkö)
  • 3/2009-12/2011: SMMEPAE konetarkastaja
  • 1/2012-2/2015: 6OHJLV ja 6PITOLV laivueen ylikonemestari
  • 3/2015-10/2020: RLAIVE konetarkastaja
  • 11/2020→ RLAIVE aluskatsastuspiirin päällikkö

VUODEN INSINÖÖRIUPSEERI 2022

INSINÖÖRIEVERSTI OLLI KLEMOLA

PUOLUSTUSVOIMIEN LOGISTIIKKALAITOS

JÄRJESTELMÄKESKUS

–  Klemola työskentelee tällä hetkellä Järjestelmäkeskuksen apulaisjohtajana. Tehtävässään hän vastaa materiaalisen suorituskyvyn rakentamisen ja ylläpidon prosessiohjauksesta. Tehtävällä on puolustusvoimallista vaikuttavuutta Järjestelmäkeskuksen keskittyessä puolustusvoimien suorituskyvyn rakentamisen ja teknisen elinjakson hallinnan projekteihin. Näin ollen Klemolan suorassa ohjauksessa on yli puolet puolustusbudjetin rahoituksesta.

–  Klemola on aktiivisella ja työtä pelkäämättömällä otteellaan kehittänyt merkittävästi hankehallinnan tärkeintä rajapintaa, toimeksiantokatselmointia, jolla kehittämisohjelma antaa rakennettavan suorituskyvyn Logistiikkalaitoksen hankittavaksi. Hänen sitoutumisensa aste ja työmoraalinsa on poikkeuksellisen korkeaa. Klemola nauttii esimiestensä, kollegoidensa ja alaistensa varauksetonta arvostusta. Ihmisenä Klemola on avoin, helposti lähestyttävä ja kannustava.

–  Klemola on myös palvelusuransa aiemmissa tehtävissä osoittanut kykenevänsä yhdistämään korkean teknisen osaamisensa, ihmisten johtamisen ja asioiden aikaan saamisen. Muutamina nostoina aiemmista onnistumisista mainitaan Tutkimuslaitoksen apulaisjohtajan tehtävä ja Elektroniikkalaitoksen johtajuus.

VUODEN INSINÖÖRIUPSEERI 2021

INSINÖÖRIEVERSTILUUTNANTTI ESKO KALEVA

PUOLUSTUSVOIMIEN LOGISTIIKKALAITOS

JÄRJESTELMÄKESKUS

Insevl Esko Kaleva toimii Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen Järjestelmäkeskuksessa Maajärjestelmäosaston teknisenä päällikkönä. Insevl Kalevalla on harvinaisen vahva kokemus ja osaaminen Puolustusvoimien kaluston kunnossapitoon ja elinjakson hallintaan liittyvistä tehtävistä. Hän on työskennellyt kunnossapidon ja elinjakson hallinnan parissa niin varikkokentässä kuin järjestelmävastuullisen toimiajan roolissa Elektroniikkalaitoksella, Maavoimien materiaalilaitoksella ja Järjestelmäkeskuksessa. 

Insevl Kaleva on kouluttautunut työn ohessa lukuisilla virkaurakursseilla sekä ammatillisissa opinnoissa – hän on suorittanut mm. ins (YAMK) -tutkinnon. 

Insevl Kaleva on työssään ratkaisukeskeinen ja loogisesti ajatteleva insinööri, jonka työn jälki on poikkeuksetta kiitettävää. Hän kykenee innovoimaan monimutkaisiinkin haasteisiin nopeasti ongelmien ytimeen pureutuvat ratkaisumallit. Hänen toiminnassaan näkyvät tekniikan käytännön haasteiden tunteminen, mutta toisaalta myös teoreettinen osaaminen sekä Puolustusvoimien toimintamallien tunteminen. Edelleen käynnissä olevassa Logistiikkalaitoksen kehittämissuunnitelmatyössä insevl Kaleva on keskeisesti ollut vaikuttamassa materiaalisen suorituskyvyn rakentamisen ja ylläpidon prosesseihin sekä niiden pohjalta synnytettävän järjestelmäalan kokonaisuuteen. 

Moninaisista päivittäin eteen tulevista haasteista huolimatta insevl Kaleva suhtautuu työhönsä ammattimaisesti ja tinkimättömästi, kuitenkaan unohtamatta hurttia insinöörihuumoria. 

VUODEN INSINÖÖRIUPSEERI 2020

INSINÖÖRIMAJURI ANDERS FURU

PUOLUSTUSVOIMIEN TUTKIMUSLAITOKSEN INFORMAATIOTEKNIIKKAOSASTO

 

INSMAJ Anders Furu palvelee PVTUTKL Informaatiotekniikkaosaston Elektronisen sodankäynnin tutkimusalan tutkimusalajohtajana. Tehtävässään Furu vastaa tutkitun ja koestetun tiedon tuottamisesta Puolustusvoimien elektronisen sodankäynnin suorituskykyjen kehittämisen tueksi. Toimessaan Furu on osoittautunut realistiseksi, innovaatiokykyiseksi ja varsin toimeenpanokykyiseksi johtajaksi, jonka johdattamana erittäin korkeaa osaamista ja laajaa kokemusta edustava eri henkilöstöryhmiä käsittävä tutkijajoukko etenee määrätietoisesti kohti päätehtävänsä mukaista tavoitetta kiinteässä yhteistyössä asiakkaan, muiden alan toimijoiden sekä tuotteiden loppukäyttäjien kanssa.

 

Furun monipuolinen ammattitaito on kehittynyt jatkuvalla omaehtoisella itsensä kehittämisellä ja valmiudella ottaa uusia haasteita vastaan. Hän on tähänastisella työurallaan osallistunut niin suorituskyvyn suunnittelua tukevaan tutkimustoimintaan ja suorituskyvyn rakentamiseen sekä käyttöön puolustusvoimien eri organisaatioissa. Kaikissa näissä tehtävissä hän on osoittanut korkeaa ammattitaitoa ja perehtyneisyyttä sekä kykyä toimia yhtälailla joukon johtajana kuin osana asiantuntijaryhmää.

VUODEN INSINÖÖRIUPSEERI 2019

INSINÖÖRIKOMENTAJA JARI HÖRKKÖ

PUOLUSTUSVOIMIEN LOGISTIIKKALAITOS

JÄRJESTELMÄKESKUS

MERIJÄRJESTELMÄOSASTO

 

Koulutus:
Reserviupseerikurssi                                                           1995
DI (Automaatiotekn.) TTKK                                                 1996-2000
Erikoisupseerikurssi  26 E                                                    2001
MPOK1                                                                                 2002
MPOK2                                                                                 2005
Alueellinen maanpuolustuskurssi LS 53/08                          2008
Hankekoulutusohjelma HANKO (sis. EMBA), ("ACEMBA")  2009-10

Ura/tehtävät:
Insinööriharjoittelija (ITO-05 projekti), PVMATLE ELOS      2000-
Projekti-insinööri (ITO-05 projekti), PVMATLE ELOS          2000-01
Elektroniikkainsinööri (LV2000 projekti), MERIVV ELKMO  2001-05
Tekninen johtaja, MERIVMATL ELKMO                               2006-08
Korjaamon johtaja, MERIVMATL ELKMO (TURKPKESK)   2008-12
Suunnitteluinsinööri, PELOGOS PVLOGL SURY/Runko     2013-14
Teknillinen päällikkö, JÄRJK MERIJÄRJOS                         2015 -

Ansioina erityisesti:
Merijärjestelmien pitkäaikainen ja erittäin ansiokas teknisen elinjaksonhallinnan hoitaminen
MERIJÄRJOS:n TEJH-prosessin ansiokas kehittäminen
Järjestelmätyöryhmätoiminta ja SK-vastuullisen KUPIKORY-toiminnan kehittäminen
Yhteistoiminta Millogin kanssa
LV2020 ILS-toimintojen ansiokas suunnittelu

VUODEN INSINÖÖRIUPSEERI 2018

INSINÖÖRIEVERSTILUUTNANTTI MARKUS MECKLIN

ILMASOTAKOULU

Insinöörimajuri Markus Mecklin toimii Ilmasotakoulun Lentotekniikkalaivueen komentajana ja johtaa n. 90 hengen joukkoyksikköä kannustavalla ja innostavalla otteella. Hän on työteliäs ja operatiivisesti ajatteleva esimies joka aidosti välittää ja huolehtii alaisistaan. Komentajan ovi on aina avoinna, eikä ole niin pientä tai suurta asiaa, etteikö komentajaa voisi jokainen helposti lähestyä.  Mecklinillä on kyky ja uskallus priorisoida joukkoyksikön tehtäviä ja siten mahdollistaa tuottavien yksiköiden työrauha ja -resurssit. Mecklinillä on pitkä työhistoria puolustushaaratason operatiivisesta suunnittelusta ja huollon johtamisesta. Tätä osaamistaan hän on ansiokkaasti hyödyntänyt laivueen ja koko tukikohdan kehittämisessä operaatiokelpoiseksi. Mecklin on kyennyt osoittamaan erinomaista ammattitaitoa, sitoutumista päämääriin ja kyennyt tuomaan innovatiivisia ratkaisuehdotuksia haasteiden toteuttamiseksi.

Esimiehenä Mecklin on ollut erittäin esimerkillinen ja aidosti kiinnostunut alaisistaan ihmisinä. Hän on toistuvasti osoittanut luottavansa alaisiinsa ja osoittanut arvostavansa heitä sekä tukenut heidän johtamistoimintaansa. Mecklin puhuu innostavasti tavoitteiden saavuttamisesta ja viestii avoimesti Lentotekniikkalaivueen asioista alaisilleen, vertaisilleen sekä esimiehilleen.

Mecklin on esimerkillisellä toiminnallaan Lentotekniikkalaivueen komentajana luonut henkilökuntaan ja asevelvollisiin vahvan maanpuolustushengen ja uskon puolustusvoimien suorituskykyyn. Hän on onnistunut myös luomaan joukkoonsa innostusta ja korkeaa motivaatiota varusmieskoulutusta kohtaan.

Mecklinin käytöksessä, asenteessa ja toiminnassa ovat ilmenneet insinööriupseerille asetetut ihanteet.

Mecklin on
• Osoittanut erinomaista ja esimerkillistä johtajuutta alaisiaan ja kaikkia Ilmasotakoulun henkilöitä kohtaan
• Osoittanut erinomaista ammattitaitoa osakokonaisuuksissa joihin hän on osallistunut. Erinomaisena esimerkkinä on PUOLSU 15 työ, jossa Mecklin on kyennyt yhdistämään lentoteknisen osaamisen tarvittavaan operatiiviseen tietämykseen
• Osoittanut hallitsevansa työskentelyn ristiriitatilanteiden ja paineen sietoa vaativien tehtävien alaisena. Mecklin kykenee myös näissä tilanteissa erottamaan olennaisen epäolennaisesta ja ratkaisemaan tehtävät analyyttisesti
• Osoittanut erinomaista isojen asiakokonaisuuksien hallintaa ja kykenee tekemään tarvittavia analyyttisiä päätöksiä olemassa olevan informaation perusteella
Mecklin on tehtävässään osallistunut laajojen asiakokonaisuuksien hallintaa vaativiin tehtäviin. Hän on osoittanut merkittävää aktiivisuutta hävittäjäkaluston tukeutumisedellytyksien luomisessa Tikkakosken tukikohtaan, puolustusvoimauudistuksen jälkeen. Merkittävimpinä viimeaikaisina mainittakoon:
• Operatiivisen lentotoiminnan suorituskyvyn luonti Tikkakosken tukikohtaan
• Hävittäjien tukeutumisalueiden sekä suojatilojen kehittäminen (uusia suorituskykylähtöisiä tila- ja alueratkaisuja Tikkakosken tukikohdassa)
• Nousuteiden ja rullausteiden kehittäminen osana VT4-hanketta hankkeen ohjausryhmän jäsenenä
• Tukeutumisalueiden linnoitus- ja johtamisjärjestelmien kehittäminen
• HX -hankkeen edistäminen, aktiivinen toiminta konseptissa sekä asiantuntijalausuntojen laatiminen (sekä sota- että lentotekninen näkökulma)
Mecklinillä on pitkä työhistoria puolustushaaratason operatiivisesta suunnittelusta sekä huollon johtamisesta. Tätä osaamistaan hän on ansiokkaasti hyödyntänyt laivueiden (hävittäjälentolaivue sekä lentotekniikkalaivue) ja koko tukikohdan kehittämisessä operaatiokelpoiseksi.

Insinöörikomentajakapteeni
​SAMI LESKINEN

Insinöörieversti OLLI KLEMOLA

Insinöörieverstiluutnantti
ESKO KALEVA

Insinöörimajuri
ANDERS FURU

Insinöörikomentaja

JARI HÖRKKÖ

Markus Mecklin